1
2    


ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 82

Έτος: 2004

ΦΕΚ: Α 64 20040302

Τέθηκε σε ισχύ: 02.03.2004

Ημ.Υπογραφής: 25.02.2004

Τίτλος:

Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

Προοίμιο:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λπ.» (Α' 70) του άρθρου 3 του Ν. 1338/ 1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α'70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α 21) και τέλος τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α 136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη κ.λπ. (Α 101) και στη συνέχεια η παρ. 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α'91).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α'91).


4. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟ-ΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α' 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.94 (Α'90) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2240/16.9.94 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 153).

6. Τις διατάξεις του Ν. 1571/1985«Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α' 192).

7. Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604).

8. Τις διατάξεις της 15393/2332/5.8.2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 (Β' 1022)

9. Τις διατάξεις της 44/2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως» (Β 1181).

10. Τις διατάξεις της 181051 /536/80 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας χερσαίων ευκολιών υποδοχής και κατεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων» (Β' 364).

11. Τις διατάξεις της 3418/07/2002 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» (Β' 712).

12. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 59388/3363/88 «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86» (Β 638).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα Α' 154) όπως συμπληρώθηκε το άρθρο τούτο με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α' 700) και το οποίο αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/97 (Α'38) και το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2469/1997.

14. Την Απόφαση 2000/532/Ε.Κ.της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 (EEL 226/6.9.2000) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 (EEL 47/16.2.2001).

15. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β'1480).

16. Την 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (Β' 1484).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ενωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.

18. Το 12/1.10.2002 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών / Άλλων Προϊόντων σχετικά με το παρόν Διάταγμα.

19. Την 13/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο:1

Ημ/νία: 02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ

Τίτλος Αρθρου: Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

Κείμενο Αρθρου

1. Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπείται η αντικατάσταση της
98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40) που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.
1650/86 και σε συμμόρφωση με την οδηγία 87/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας
Δεκεμβρίου 1986 των Ευρ. Κοινοτήτων «για την τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ
περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» που έχει δημοσιευθεί στην
Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 42 σελ.
43/12.2.1987) ώστε τα θεσπιζόμενα μέτρα για τη διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001
(άρθρα 1 και 4) και να επιτυγχάνεται έτσι πιο αποτελεσματικά για την υγεία του
ανθρώπου και το Περιβάλλον, η συλλογή και η διάθεση τους με προτεραιότητα την
επεξεργασία με αναγέννηση και η μείωση της τελικής τους διάθεσης, στο πλαίσιο
μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. εφαρμόζονται σε όλα τα λιπαντικά έλαια που
διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για οποιαδήποτε χρήση, από τη
βιομηχανία, τα μέσα μεταφοράς ή άλλους τομείς:


Αρθρο: 2

Ημ/νία: 02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου: Ορισμοί

Κείμενο Αρθρου

Για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. νοούνται ως:

1. «απόβλητα λιπαντικών ελαίων»:
Κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο
κατέστη ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα
χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και
τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων
συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από
πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις. Τα απόβλητα λιπαντικών
ελαίων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 13 του καταλόγου αποβλήτων του Παραρτήματος
της Απόφασης 2001/118/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρ.
Κοινοτήτων (EEL 47/16.2.2001).

2. «Διάθεση»:
Η επεξεργασία ή η καταστροφή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, καθώς και η
αποθήκευση τους ή η εναπόθεση τους επάνω ή μέσα στο έδαφος, με σκοπό να
καταστούν αβλαβή για την υγεία και το περιβάλλον.

3. «Επεξεργασία»:
Οι εργασίες που αποσκοπούν στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων, δηλαδή η αναγέννηση και η καύση.

4. «Αναγέννηση»:
Κάθε διεργασία που επιτρέπει την παραγωγή βασικών ελαίων και συνεπάγεται ιδίως
το διαχωρισμό των προσμείξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που
περιέχουν αυτά τα λιπαντικά έλαια.

5. «Καύση»:
Η χρήση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ως καυσίμων με κατάλληλη ανάκτηση της
παραγόμενης θερμότητας με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στην
κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

6. «Συλλογή»
Το σύνολο των εργασιών με τις οποίες γίνεται η μεταφορά των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων από τους κατόχους στις εγκαταστάσεις διάθεσης αυτών.
Στις εργασίες συλλογής περιλαμβάνονται τα σημεία συλλογής, και τα κέντρα
συλλογής που προβλέπονται στο άρθρο 5 (Κεφ. Β παραγ. 2) του παρόντος Π.Δ.

7. «Διαχείριση Λιπαντικών ελαίων»: α) η παραγωγή λιπαντικών ελαίων

β) η διάθεση (διακίνηση) στην αγορά (εμπορία), συμπεριλαμβανομένης και της
εισαγωγής λιπαντικών ελαίων προκειμένου να καταλήξουν στο χρήστη ή στον τελικό
καταναλωτή. Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μεταφοράς καθ'
ευατές.

8. «παραγωγός»: αυτός που παράγει λιπαντικά έλαια ή αυτός του οποίου η επωνυμία
αναγράφεται στο τελικό προϊόν.

9. «Βασικά έλαια»: τα έλαια τα οποία πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα (προδιαγραφές)
που εφαρμόζονται σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο και προορίζονται προς
χρήση στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη.

10. «Διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ)».
Οι εργασίες διάθεσης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, καθώς και η συλλογή,
μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των
εργασιών αυτών και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης. Η διαχείριση των
ΑΛΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

11. «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων»
Όλες οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ώστε να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να
ανακτάται η παραγόμενη ενέργεια εφόσον χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα.

12. «αρμόδια αρχή»: για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος είναι ο ΕΟΕΔΣΑΠ
όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε συνδυασμό με την
παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν. 2939/2001 (Α 157).


Αρθρο:

3

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΡΥΠΑΝΣΗ-ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ)

Τίτλος Αρθρου:

Απαγορεύσεις - Περιορισμοί

Κείμενο Αρθρου

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ. απαγορεύεται:

α) Κάθε απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά,
στα χωρικά θαλάσσια νερά και στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων.

β) Κάθε εναπόθεση ή και απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που έχει
επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όπως και
κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη καταλοίπων που προέρχονται από την επεξεργασία των
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

γ) Κάθε επεξεργασία αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προκαλεί ρύπανση της
ατμόσφαιρας η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής
των αερίων ρύπων που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.

2. Οποιοσδήποτε κατέχει ΑΛΕ υποχρεούται να τα θέσει στη διάθεση του ή των
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος.


Αρθρο:

4

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τίτλος Αρθρου:

Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των λιπαντικών ελαίων

Κείμενο Αρθρου

Προκειμένου τα λιπαντικά έλαια να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται
οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της εκάστοτε
κείμενης σχετικής νομοθεσίας και αφορούν στην σύνθεση καθώς και στην φύση των
λιπαντικών ελαίων ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας των αποβλήτων τους ώστε
όταν γίνονται εργασίες διάθεσης των ΑΛΕ να περιορίζονται στο ελάχιστο οι
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.


Αρθρο:

5

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Προγράμματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΛΕ

Κείμενο Αρθρου

Α. Γενικές κατευθύνσεις

1. Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
αποσκοπούν στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον
επιπτώσεων που προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισης τους και στη λήψη των
ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του
Ν. 2939/2001 και του παρόντος Π.Δ/τος.

2. Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρονται στη θέσπιση ειδικών
μέτρων και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων και διαδικασιών για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και περιλαμβάνουν κατά
κύριο λόγο:

α) Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων.

β) Μέτρα για την ενθάρρυνση της επεξεργασίας κατά προτεραιότητα με αναγέννηση
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

γ) Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού
χρήστη.

δ) Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του
παρόντος Π.Δ/τος.

ε) Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή, προσωρινή
αποθήκευση και μεταφορά των ΑΛΕ.

στ) Καταγραφή όλων των φορέων και επιχειρήσεων που συλλέγουν, καθώς και των
εγκαταστάσεων που διαθέτουν χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια για την υπαγωγή τους
στις διατάξεις του παρόντος Π.Δ.

Β. Περιεχόμενο
Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Για την διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων απαιτείται έγκριση
περιβαλλοντικών όρων και άδεια διαχείρισης σύμφωνα με τη διαδικασία και τους
όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων.
Σε περίπτωση που τα απόβλητα λιπαντικά έλαια περιέχουν PCB/PCT σε
περιεκτικότητα των ουσιών αυτών μεγαλύτερη του 0.005% (50 ppm), η διαχείριση
τους υπόκειται στις διατάξεις της ΚΥΑ 7589/731 /2000 για τον « Καθορισμό μέτρων
και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων»
(Β'514).
Σε περίπτωση που ο διαχειριστής ΑΛΕ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η ως άνω άδεια διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης) χορηγείται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ μετά
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

1. Συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
1.1. Η διαδικασία συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων περιλαμβάνει:

α) Σημεία συλλογής
Σημείο συλλογής είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η παραλαβή σε ειδικά
σχεδιασμένη δεξαμενή ,των ΑΛΕ που αφήνει ο τελικός χρήστης ή καταναλωτής. Στα
σημεία συλλογής έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για αποτροπή κινδύνου φωτιάς,
για αντιμετώπιση τυχών διαρροών και για αποτροπή διάθεσης αποβλήτων που μπορούν
να καταστήσουν τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων ακατάλληλα για αναγέννηση.
Σημεία συλλογής διαθέτουν κυρίως τα πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία -
μηχανουργεία, βιομηχανίες, ευκολίες υποδοχής σε λιμάνια, αεροδρόμια και
δημόσιοι οργανισμοί, όπου δηλαδή γίνεται πώληση και αντικατάσταση ή μόνο
αντικατάσταση λιπαντικών ελαίων.

β) Κέντρα συλλογής
Στα κέντρα συλλογής συγκεντρώνονται τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων από τα σημεία
συλλογής, ώστε στη συνέχεια να οδηγηθούν προς επεξεργασία ή εφόσον η
επεξεργασία δεν είναι εφικτή από τεχνοοικονομική άποψη προς άλλες εργασίες
διάθεσης όπως η ακίνδυνη καταστροφή τους ή η ελεγχόμενη αποθήκευση ή εναπόθεση
τους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
1.2. Σε ότι αφορά τα σημεία συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που
προέρχονται από ιδιώτες / τελικούς καταναλωτές, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Εφόσον στα σημεία πώλησης λιπαντικών ελαίων γίνεται και η αντικατάσταση τους
θα πρέπει να υποδεικνύεται εμφανώς στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή το σημείο
συλλογής το οποίο πρέπει να βρίσκεται εντός του χώρου της εν λόγω εγκατάστασης
ή δραστηριότητας.

β. Για την αντικατάσταση ή συμπλήρωση κάθε τύπου λιπαντικού ελαίου, ο
καταναλωτής οφείλει να παραδίδει στο σημείο συλλογής την ποσότητα αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων την οποία διαθέτει.

γ. Εφόσον οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι λοιπές επιχειρήσεις ή τα δημόσια
ιδρύματα αγοράζουν λιπαντικά έλαια κατευθείαν από τον παραγωγό ή από το
διακινητή στην αγορά λιπαντικών ελαίων (έμπορο), υποχρεούνται από τα σημεία
συλλογής να παραδίδουν τα ΑΛΕ σε συλλέκτες που έχουν άδεια συλλογής ώστε μέσω
των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται περαιτέρω σε εργασίες
διαχείρισης.

δ. Στον τομέα της ναυτιλίας, γίνεται χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων
παραλαβής αποβλήτων κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην υπ. αριθμ. 3418/2002/ ΚΥΑ
και τις επικυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες σχετικά με την πρόληψη
της ρύπανσης της θάλασσας.
1.3. Οποιοσδήποτε συλλέγει ΑΛΕ από τα σημεία συλλογής υποχρεούται:
* να έχει λάβει άδεια συλλογής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας
* να διατηρεί αναλυτικά αρχεία ποσοτήτων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που
συλλέγει, διακινεί και παραδίδει
* να μεταφέρει σε τακτά διαστήματα τα ΑΛΕ και να τα παραδίδει στα Κέντρα
συλλογής ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης
1.4. Λήψη, έλεγχος και αποθήκευση δειγμάτων

α) Τα κέντρα συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων υποχρεούνται να λαμβάνουν
δείγματα κατά την παραλαβή αυτών. Τα δείγματα φυλάσσονται μέχρι να διεξαχθεί ο
έλεγχος και να διαπιστωθεί ότι τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων μπορούν να
διατεθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
άδεια διάθεσης τους.

β) Οι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή από εργαστήρια που διαθέτουν σύστημα
ποιότητας, διεξάγονται σε δύο στάδια:
β.1. κατά τη συλλογή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πριν φτάσουν στις
εγκαταστάσεις και
β.2.στις εγκαταστάσεις διάθεσης τους.
Ο έλεγχος κατά τη συλλογή στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών προσμίξεων και την
πρόληψη της ρύπανσης από αυτές μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
Εφόσον από τον πρώτο έλεγχο ενός δείγματος στο κέντρο συλλογής προκύψει ότι
υπάρχει ρύπανση από πρόσμιξη, απαιτείται η διενέργεια δευτέρου ελέγχου για
επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.
Ως προσμίξεις ουσιαστικά νοούνται τα PCB/PCT οι αλογονούχες ενώσεις, καθώς και
κάθε άλλη ουσία η οποία είναι δυνατόν να καταστήσει τα απόβλητα λιπαντικών
ελαίων ακατάλληλα για επεξεργασία.

γ) Έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται και στα σημεία συλλογής όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων έχουν ρυπανθεί από τις
προαναφερόμενες προσμίξεις.

δ) Για την μεθοδολογία μέτρησης των PCB / PCT στα απόβλητα λιπαντικών ελαίων,
ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12766-1 και PrEN 12766-2 και οι διάδοχες
αναβαθμισμένες μορφές αυτών.

2. Μέθοδοι και τρόποι διάθεσης
2.1. Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων μετά τη συλλογή τους:

α) Υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση.

β) Εφόσον η επεξεργασία με αναγέννηση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική
και οργανωτική άποψη, η επεξεργασία γίνεται με καύση. Στην περίπτωση αυτή η
επεξεργασία δεν θα πρέπει να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και
στη δημόσια υγεία.

γ) Εφόσον και η επεξεργασία με καύση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και
οργανωτική άποψη, πρέπει να εξασφαλίζεται η ακίνδυνη καταστροφή τους ή η
ελεγχόμενη αποθήκευση ή εναπόθεση τους.
Οι αρμόδιες αρχές κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διάθεσης των ΑΛΕ
σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις και ειδικότερα κατά το στάδιο της
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/ 1986 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/ 2002 καθορίζουν με ποιο τρόπο από
τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
2.2. Αναγέννηση
Στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την αναγέννηση ΑΛΕ προβλέπονται
εκτός των άλλων και όροι που αναφέρονται:

α) στον περιορισμό στο ελάχιστο των κινδύνων σχετικά με την ποσότητα των
καταλοίπων της αναγέννησης που έχουν επικίνδυνες ιδιότητες και την υποχρέωση
διάθεσης των καταλοίπων αυτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων ώστε να αποφεύγονται
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

β) στην υποχρέωση ώστε, τα έλαια που προκύπτουν από την αναγέννηση να μην
περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια / πολυχλωροτριφαινύλια (PCB / PCT) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 50 ppm.

γ) στη χρησιμοποίηση μεθόδων για την αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
που περιέχουν PCB / PCT σε μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο ποσοστό , που
αποσκοπούν είτε στην καταστροφή των PCΒ ή PCT, είτε στη μείωση τους.

δ) στην υποχρέωση ώστε τα παραγόμενα αναγεννημένα έλαια, να έχουν τις ίδιες
προδιαγραφές με τα βασικά ορυκτέλαια.
2.3. Η χρησιμοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ως καυσίμων σε εγκαταστάσεις
με σκοπό την ανάκτηση θερμότητας, γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες
διατάξεις σχετικά με την αποτέφρωση των αποβλήτων.
2.4. Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, συνυπογράφεται και από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως ασκούντα εποπτεία στο Γενικό Χημείο του
Κράτους.

3. Σε ότι αφορά στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από πλοία, η
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την αποθήκευση και εναπόθεση τους
συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων
και των επικυρωμένων Διεθνών Συμβάσεων και Συμφωνιών.

4. Σε κάθε περίπτωση που εισέρχεται στη χώρα φορτίο με απόβλητα λιπαντικών
ελαίων για διάθεση ή σε περίπτωση απλής διέλευσης μέσω αυτής από ξηράς ή
θαλάσσης οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών ενημερώνουν άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια υπηρεσία του
ΥΠΕΧΩΔΕ. Γ. Υποχρεώσεις παραγωγών και διαχειριστών ΑΛΕ Οι υποχρεώσεις των
εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται ΑΛΕ καθορίζονται
στο άρθρο 11 (παραγ. Β) της 19396/1997 ΚΥΑ. Κάθε εγκατάσταση που προβαίνει σε
εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης ΑΛΕ παρέχει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
προβλέπονται στην παραγ. 1 (εδ. α, β και γ) και στην αρμόδια αρχή για τη
χορήγηση της άδειας αξιοποίησης ή διάθεσης τους. Δ. Έντυπο αναγνώρισης
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

1. Υπόχρεοι για τη συμπλήρωση του εντύπου αναγνώρισης είναι οι ακόλουθοι:
Πρατήρια υγρών καυσίμων / συνεργεία αυτοκινήτων
Συλλέκτες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Κέντρα συλλογής.
- Εγκαταστάσεις διάθεσης
Βιομηχανίες / βιοτεχνίες και γενικά κάθε είδους εγκαταστάσεις καθώς και
δημόσιοι ή κρατικοί φορείς στους οποίους παράγονται απόβλητα λιπαντικών ελαίων

2. Στο έντυπο περιγράφονται τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων κατά είδος και
προέλευση, όπως αυτά προσδιορίζονται ενδεικτικά στον Πίνακα του παραρτήματος Δ.

3. Οι υπόχρεοι συμπλήρωσης του εντύπου φυλάσσουν αντίγραφο αυτού για τρία
χρόνια.

4. Σε περιπτώσεις διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ο
υπόχρεος πρέπει να δώσει επιπλέον στην τελωνειακή αρχή ένα αντίγραφο του
εντύπου αναγνώρισης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ)
259/1993 του Συμβουλίου της 1.2.1993 «Σχετικά με την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την
είσοδο και έξοδο τους από αυτήν» (EEL 30/1/1993) όπως ισχύει και του Ν.
2203/1994 «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας ..κ.λπ.» (Α' 58).

5. Το συμπληρωμένο έντυπο αναγνώρισης υποβάλλεται από τον υπόχρεο, στο Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης, το οποίο υποχρεούται να παρέχει σχετικά στοιχεία στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.
Επιπλέον, ο υπόχρεος του κάθε σταδίου διαχείρισης υποβάλλει αντίγραφο του
εντύπου αναγνώρισης στον υπόχρεο του επόμενου σταδίου διαχείρισης.

6. Το περιεχόμενο του εντύπου περιγράφεται στο παράρτημα Ε.
Ε. Σήμανση περιεκτών
Τα λιπαντικά έλαια επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, και μόνο εφόσον οι συσκευασίες τους φέρουν
επιπλέον και ένδειξη (με μορφή ετικέτας ή σφραγίδας) όπου αναγράφονται τα
ακόλουθα:
«Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη
ρυπαίνουν το περιβάλλον χωρίς να αναμειγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων,
αντιψυκτικά υγρά και νερό».
Σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την δημοσίευση του παρόντος Π.Δ. τα
προαναφερόμενα πρέπει να αναγράφονται στη δευτερογενή συσκευασία των λιπαντικών
ελαίων.
ΣΤ. Μέτρα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τελικού χρήστη / καταναλωτή

1. Η αρμόδια αρχή οργανώνει σύστημα ενημέρωσης-πληροφόρησης για θέματα
εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΛΕ το οποίο απευθύνεται:
στις παραγωγικές τάξεις καθώς και τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που
έχουν σχέση με τις διαδικασίες της εναλλακτικής διαχείρισης
στο ευρύ κοινό

2. Το περιεχόμενο της ενημέρωσης και πληροφόρησης καθώς και οι δράσεις
περιγράφονται στο παράρτημα Γ.

3. Η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών
με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του βιομηχανικού
και εμπορικού απορρήτου.
Ζ. Μέτρα για την προώθηση της επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Ο ΕΟΕΔΣΑΠ εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μέτρα διοικητικά και νομοθετικά για
την ενθάρρυνση της επεξεργασίας κατά προτεραιότητα με αναγέννηση των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρων σύμφωνα με
το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων
συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων σε επιχειρήσεις για τη συλλογή και
περαιτέρω επεξεργασία των ΑΛΕ με σκοπό την παραγωγή νέων πρώτων υλών ή νέων
προϊόντων και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται:

α) σημαντικές διαταραχές στον ανταγωνισμό και
β)τεχνητές διακινήσεις ανταλλαγής των προϊόντων.


Αρθρο:

6

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Κείμενο Αρθρου

Α. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς λιπαντικών ελαίων υποχρεούνται να οργανώνουν
συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των λιπαντικών
ελαίων αυτών που αφορούν την δραστηριότητα τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17
του Ν. 2939/01 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο
παρόν Π.Δ.

1. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς λιπαντικών ελαίων προωθούν κατ' εφαρμογή των
προγραμμάτων (άρθρο 5) την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης,
με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και
επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 7 της 19396/1997 ΚΥΑ.
Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα:

α) Στην επιστροφή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από τον καταναλωτή ή άλλο
τελικό χρήστη, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων.

β) Στην επεξεργασία των συλλεγομένων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων με τη
χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

2. Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τα εισαγόμενα λιπαντικά έλαια, με
συνθήκες που να μην δημιουργούν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:

α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και

β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα:
προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών
προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου
Β. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους
παραγωγούς και εισαγωγείς:

α) ατομικά από τους ίδιους ή

β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.-
Ε.Π.Ε. κ.λπ.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λπ.
Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.
Ειδικότερα:

1. Συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ,
απαιτείται:
α1. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή / και στοιχεία από τον οποίο:
* να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και
οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της
παραγ. Α
* να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική
πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
α2. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου
προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης, κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 παρ.
Β(α3) και 9 παρ. 3 (β) του Ν. 2939/2001.

β) Οι παραγωγοί και εισαγωγείς των λιπαντικών ελαίων που οργανώνουν συστήματα
ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.
Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής
εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα Α.

2. Συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,
απαιτείται:
α1. Η κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ φακέλου με μελέτη ή / και στοιχεία από τον οποίο:
να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική
υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παραγ. Α
να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα
οι συμμετέχοντες παραγωγοί και εισαγωγείς με κριτήρια κυρίως το είδος των
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, το βάρος, τυχόν ρύπανση των αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων από επικίνδυνες ουσίες που κατ' επέκταση προσδιορίζουν και τον τρόπο
επεξεργασίας αυτών να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής
διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες
περιοχές και
α2. Η διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων
διαχειριστών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του
συστήματος.
α3. Ο προσδιορισμός του πλαισίου των συμβάσεων προσχώρησης στο σύστημα.
Οι γενικές προδιαγραφές για την χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης περιγράφονται στο παράρτημα Β.
α4. Η καταβολή στον ΕΟΕΔΣΑΠ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου
προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με κριτήριο την έκταση του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 παρ.
Β (α3) και 9 παρ. 3(β) του Ν. 2939/2001.

β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:
Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς των λιπαντικών ελαίων, εφόσον δεν προβαίνουν στην
οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους
της παραγράφου 1, συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
β.1) Σε περίπτωση υφιστάμενων συστημάτων, τα συστήματα αυτά να έχουν λάβει την
προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και οι ήδη
συμμετέχοντες παραγωγοί ή εισαγωγείς να είναι νόμιμοι κάτοχοι του
Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 7.
β.2) Σε περίπτωση νέων υπό έγκριση συστημάτων, να έχουν καταρτισθεί προσύμφωνα
συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων παραγωγών ή εισαγωγέων λιπαντικών ελαίων.
Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση
των ως άνω συστημάτων.
Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:

ι) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου
παραγωγού ή εισαγωγέα χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς αυτής
καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησης του διαχειριστή στο σύστημα,

ιι) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους παραγωγούς ή εισαγωγείς από την ευθύνη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 8.
Γ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:

1. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν
κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης
πληρωμών, καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά παραγωγοί ή εισαγωγείς δεν έχουν
καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις
των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.
Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α. Ε. θα πρέπει να μην έχουν
καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι
διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.

2. Βεβαιώνεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους
όρους των προηγουμένων παραγράφων Α και Β του άρθρου αυτού και στα προγράμματα
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5).
Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματική εφαρμογή του.
Η έγκριση ισχύει για έξι (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή
αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή
κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ. Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής
ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από
εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.


Αρθρο:

7

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 6) διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά
από αίτηση του παραγωγού ή εισαγωγέα ή του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα
εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι
της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.
Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής
διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΕΔΣΑΠ
εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), με το οποίο
βεβαιώνεται η υπαγωγή των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε εναλλακτική
διαχείριση.

2. Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του παραγωγού ή εισαγωγέα για τα λιπαντικά
έλαια που διαχειρίζεται. Με το Π.Ε.Δ. απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι
παραγωγοί ή εισαγωγείς από την υποχρέωση έκδοσης του.

3. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός ή εισαγωγέας:

α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΕΔΣΑΠ, ότι εκπλήρωσε τις
υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με
τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 6). Σε περίπτωση που ο αιτών παραγωγός ή
εισαγωγέας συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αρκεί η
κατάθεση στον ΕΟΕΔΣΑΠ των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση
των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ κατ' ανάλογο εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 7 (παρ. Βα.3.) και 9 (παρ. 3β) του Ν. 2939/2001.

4. Αν ο ΕΟΕΔΣΑΠ διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής
διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να
θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς
ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.
Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφωθεί με τους
τιθέμενους ειδικούς όρους, ο ΕΟΕΔΣΑΠ έχει τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώνει
τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως
προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος
αυτού.

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί σε
αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ.
κατατίθενται στον ΕΟΕΔΣΑΠ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου -31 Ιανουαρίου. Μέσα
σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το
Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ο
ΕΟΕΔΣΑΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/01.


Αρθρο:

8

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τίτλος Αρθρου:

Υποχρεώσεις διαχειριστών Λιπαντικών Ελαίων

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διαχειριστές των λιπαντικών ελαίων (ΛΕ) έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/01 και του
παρόντος Π.Δ. , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα από τους
διαχειριστές Α.Ε. έχουν ευθύνη:

α) παραγωγοί και εισαγωγείς: να παραλαμβάνουν τα ΑΛΕ από εγκεκριμένα σημεία , ή
Κέντρα ΑΛΕ και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς
επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις

β) οι διακινητές: ι) να μην διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι
ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, ιι) να παραλαμβάνουν τα απόβλητα
λιπαντικών ελαίων που τους παραδίδονται από τους κατόχους τους στα σημεία
συλλογής και να τα παραδίδουν στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ

2. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς λιπαντικών ελαίων, εφόσον συμμετέχουν σε συλλογικό
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, απαλλάσσονται των υποχρεώσεων που απορρέουν
από το Νόμο 2939/01 και το παρόν Π.Δ. με τον όρο ότι τηρούνται αμοιβαία οι
κείμενες συμβατικές υποχρεώσεις τους με το σύστημα αυτό.


Αρθρο:

9

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Ποσοτικοί στόχοι για την συλλογή και αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά
βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται
τουλάχιστον το 80% κατά βάρος.
Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που δεν αναγεννώνται, οδηγούνται προς άλλες
εργασίες διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα) σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ.

2. Οι ως άνω ποσοτικοί στόχοι είναι δυνατόν να τροποποιούνται με κοινή Απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 17 (παρ. 5) του Ν. 2939/2001.


Αρθρο:

10

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Υποβολή εκθέσεων

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διαχειριστές των λιπαντικών ελαίων υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης των λιπαντικών ελαίων ή και των καταλοίπων τους και
τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η
έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο
χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον ΕΟΕΔΣΑΠ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Η αρμόδια αρχή

α) μεριμνά για τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα ΑΛΕ και

β) καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ΠΔ. σύμφωνα με το
άρθρο 16 (παραγ. 1 και 3) της υπ'αριθ.19396/1997ΚΥΑ.


Αρθρο:

11

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τίτλος Αρθρου:

Έλεγχοι

Κείμενο Αρθρου

Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:

α) για την τήρηση των όρων χορήγησης της έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης και εν γένει τήρησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 2939/2001
σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 εδ. Θ' και παρ. 11 του ίδιου άρθρου του Νόμου
αυτού.

β) για την τήρηση των όρων διαχείρισης των ΑΛΕ που προβλέπονται στο άρθρο 5
(Κεφ.Β) του παρόντος Π.Δ/τος

γ) για την αξιοπιστία των παρεχόμενων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 10 του
παρόντος Π.Δ.


Αρθρο:

12

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΠΟΙΝΙΚΕΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

Τίτλος Αρθρου:

Κυρώσεις

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε παραγωγός, εισαγωγέας ή διαχειριστής λιπαντικών ελαίων ο οποίος ασκεί
δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος
και ειδικότερα των άρθρων 5 (Κεφ. Δ και Ε), 6, 7, 8 και 10 αυτού επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001. Σε κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες διαχείρισης ΑΛΕ κατά παράβαση του
άρθρου 5 (Κεφ. Β. και Γ.) του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το άρθρο 30
τροποποιημένο ισχύει.

2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων
που προβλέπονται στο Ν. 743/1977 «Προστασία Περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών
θεμάτων» (Α'319) όπως εκάστοτε ισχύει, ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.


Αρθρο:

13

Ημ/νία:

02.03.2004

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Παραρτήματα

Κείμενο Αρθρου

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Δ/τος τα Παραρτήματα
που ακολουθούν.
Τα Παραρτήματα αυτά είναι δυνατόν να τροποποιούνται με Απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ μετά από εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων ατομικής εναλλακτικής
διαχείρισης
Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο Β παραγ. 1 του
παρόντος ΠΔ από πλευράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο
προς έγκριση ατομικό σύστημα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του
καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική
σύνθεση.

2. Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό ή εισαγωγέα και συγκεκριμένα:
* Είδος λιπαντικών ελαίων και ετήσιες ποσότητες αυτών που τέθηκαν στην αγορά
για την τελευταία τριετία (ανά έτος) και ανά κατηγορία δραστηριοτήτων π.χ.
βιομηχανική χρήση, οχήματα.
* Να αναφερθεί, αν υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής
διαχείρισης.

3. Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του
συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του
προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των
Εθνικών στόχων.

4. Εμβέλεια του συστήματος
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τις ζώνες συλλογής
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την
πυκνότητα πληθυσμού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του. Ιδιαίτερη
αναφορά θα γίνει για περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες
εφαρμόζεται το σύστημα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή
πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.

5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
Η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς,
αναγέννησης και άλλων εργασιών διάθεσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα
οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να
περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.

6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
* Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
* Αναμενόμενα αποτελέσματα
* Μεθοδολογία υλοποίησης
* Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης /
μηχανολογικός εξοπλισμός
* Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας
υποδομής - εξοπλισμού.
* Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος -
νέες θέσεις εργασίας
* Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των
επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.
* Περιγραφή των μέτρων, έργων και εγκαταστάσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος
* Οικονομικά στοιχεία του συστήματος - κριτήρια βιωσιμότητας

7. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που
συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κλπ.)

8. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία
προτίθεται να οργανώσει το σύστημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης
Ο φάκελος ο οποίος κατατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο Β παραγ. 2 του
παρόντος ΠΔ από πλευράς ενδιαφερομένων, προκειμένου να αξιολογηθεί το υποψήφιο
προς έγκριση συλλογικό σύστημα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του
καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική
σύνθεση.

2. Στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες παραγωγούς ή εισαγωγείς λιπαντικών
ελαίων.
Συγκεκριμένα:
* Πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων διαχειριστών λιπαντικών ελαίων.
* Είδος λιπαντικών ελαίων και ετήσιες ποσότητες αυτών που τέθηκαν στην αγορά
για την τελευταία τριετία (ανά έτος) και ανά κατηγορία δραστηριοτήτων π.χ.
βιομηχανική χρήση, οχήματα.
* Να αναφερθεί, αν υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής
διαχείρισης.

3. Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του
συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του
προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των
Εθνικών στόχων.

4. Εμβέλεια του συστήματος
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τις ζώνες συλλογής
των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται, την
πυκνότητα πληθυσμού κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του. Ιδιαίτερη
αναφορά θα γίνει για περιοχές με ιδιάζουσα γεωμορφολογία στις οποίες
εφαρμόζεται το σύστημα και κυρίως νησιωτικά συγκροτήματα, περιοχές με χαμηλή
πυκνότητα πληθυσμού, ορεινές περιοχές.

5. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
Η επιλογή συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς,
αναγέννησης και άλλων εργασιών διάθεσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα
οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια και να
περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.

6. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
* Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
* Αναμενόμενα αποτελέσματα
* Μεθοδολογία υλοποίησης
* Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης /
μηχανολογικός εξοπλισμός
* Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας
υποδομής - εξοπλισμού.
* Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος -
νέες θέσεις εργασίας
* Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των
επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.
* Περιγραφή των μέτρων, έργων και εγκαταστάσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος
* Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ή
εισαγωγέων λιπαντικών ελαίων στο υπό έγκριση σύστημα.
* Οικονομικά στοιχεία του συστήματος - κριτήρια βιωσιμότητας

7. Αντίγραφα συμβάσεων των συμμετεχόντων στο σύστημα παραγωγών ή εισαγωγέων.

8. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που
συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, Ο.Τ.Α. κ.λπ.).

9. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία
προτίθεται να οργανώσει το σύστημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Στο περιεχόμενο ενημέρωσης παρουσιάζεται η ακόλουθη θεματολογία:

1. προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης

2. συστήματα συλλογής - μεταφοράς - αποθήκευσης

3. συστήματα επεξεργασίας

4. περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
λιπαντικών ελαίων

5. ρόλος των χρηστών - καταναλωτών για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης, με την ουσιαστική συμμετοχή τους στα
συστήματα επιστροφής / συλλογής

6. διάθεση των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την εναλλακτική
διαχείριση προς τους ενδιαφερόμενους.
Ως δράσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης ενδεικτικά
αναφέρονται:
* Ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών πάνω σε Βάση Δεδομένων, η οποία θα είναι
προσπελάσιμη διαμέσου ιστοσελίδας στο διαδίκτυο
* δημιουργία και διανομή CD-ROM για τους εμπλεκόμενους φορείς και τις
παραγωγικές τάξεις
* πληροφορίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού που θα
διατίθεται διαμέσου teletext
* σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού με τη μορφή:

α) αφίσας,
β)φυλλαδίων με πιο σύνθετη και ειδική πληροφορία για τους εμπλεκόμενους φορείς,
παραγωγικές τάξεις και τους Ο.Τ.Α., και

γ) πολύπτυχων ή / και ολιγοσέλιδων εντύπων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού με τη διάθεση τους: α) κατά
τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης β) από επιλεγμένα σημεία ενημέρωσης
στα οποία θα τοποθετηθούν περίπτερα με τα έντυπα και γ) σαν ένθετα σε
εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας
* παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση
* παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού το οποίο θα διανεμηθεί επιλεκτικά σε αυτούς
που κάνουν ενημέρωση σε ομάδες κοινού όπως: συλλόγους, χώρους εργασίας,
επαγγελματικές ομάδες κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Ενδεικτικός πίνακας αναφορικά με την αναγνώριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Κωδικός Είδος αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
Αριθμός
Κωδικός 1 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων
Κωδικός 2 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων
από άτομα που αλλάζουν μόνοι τους τα λάδια
Κωδικός 3 Απόβλητα λιπαντικών ελαίων μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών
συστημάτων
Κωδικός 4 μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από μηχανές καύσης και κιβώτια
ταχυτήτων, μηχανές, στροβίλους και υδραυλικά συστήματα
Κωδικός 5 μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων όπως του κωδικού 4 με
περιεκτικότητα σε PCBs μεγαλύτερη από 50ppm
Κωδικός 6 μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων όπως του κωδικού 4 με Χ. Ο. από
υδραυλικά συστήματα που περιέχουν PCBs (εκτός του Κωδικού 5) ή άλλα αλογονούχα
υποκατάστατα
Κωδικός 7 λοιπά μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων - νερού
Κωδικός 8 υδατικά υπολείμματα από τον καθαρισμό των αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ*


Αρθρο:

14

Ημ/νία:

02.03.2004

Κείμενο Αρθρου

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ/τος καταργείται η 98012/2001 /1996 ΚΥΑ
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του η ανάγεται σε
θέματα που ρυθμίζονται από αυτό.


Αρθρο:

15

Ημ/νία:

02.03.2004

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς του παρόντος ΠΔ/τος ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.