1
2    


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Αθήνα 9 .3 .05

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 122648

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147

Ταχ. Κώδικας: 112 51
TELEFAX : 8627444

Πληροφορίες : Αδ. Σκορδίλης, Α. Αρφανάκου, Π. Βαρελίδης

Τηλέφωνο : 8668132

e-mail: package@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001


Έχοντας υπόψη:
Τον Νόμο 2939/01 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α)
Το ΠΔ υπ΄αρ.109/04 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» (ΦΕΚ 75Α)
Το Π.Δ. υπ΄αρ.82/04 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ Β΄40)» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (ΦΕΚ 64Α)
Το Π.Δ. υπ΄αρ.116/04 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (ΦΕΚ 81Α)
Το Π.Δ. υπ΄αρ.115/04 “Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» (ΦΕΚ Β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ» (ΦΕΚ Β΄963) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» (ΦΕΚ 80Α)
Το Π.Δ. υπ΄αρ.117/04 ««Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95….και 2002/96…κ.λ.π». (ΦΕΚ 82Α)
Την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός» (ΦΕΚ 1909 Β)
Την ΚΥΑ 19396/1546/97 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων (ΦΕΚ 604 Β)
Την υπ άρ. 103731/1278/2004 εγκύκλιο της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 110441/3231/2004

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία για την έκδοση αδείας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών και «άλλων προϊόντων», όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, και σε σχέση με το περιεχόμενο της κατατιθέμενης μελέτης οργάνωσης της συλλογής και μεταφοράς, η Υπηρεσία μας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της μελέτης δεν πρέπει να ζητείται σύμβαση με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, απλώς θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με το οποίο προτίθεται να συνεργασθεί η προς αδειοδότηση εταιρεία (συλλέκτης), και να προσκομίζεται η σύμβαση μετά την αδειοδότηση στην αρμόδια (αδειοδοτούσα) αρχή. Επιπρόσθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις η άδεια συλλογής και μεταφοράς, είναι προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξει συνεργασία του συλλέκτη με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 8 του υπ΄αρ. 109 /04 ΠΔ, άρθρο 6 του υπ΄αρ. 115/04 ΠΔ, άρθρο 9 του υπ΄αρ. 117/04 ΠΔ, άρθρα 8 και 10 του υπ΄αρ. 116/04 ΠΔ).
Επιπλέον δεν απαιτούνται, στο πλαίσιο της μελέτης, συμβάσεις με ΟΤΑ, δεδομένου ότι ο συλλέκτης – μεταφορέας συνεργάζεται (υποχρεωτικά, εκτός αν πρόκειται για απόβλητα συσκευασίας) με το σύστημα το οποίο του καθορίζει τα σημεία συλλογής και όχι με μεμονωμένους ΟΤΑ.
Επειδή ο τελικός αποδέκτης υποδεικνύεται από το εκάστοτε εγκεκριμένο σύστημα, είναι πιθανόν να μην είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς στην κατατιθέμενη μελέτη. Στην περίπτωση αυτή να συμπεριληφθεί στους όρους της αδείας ότι το σύστημα υποδεικνύει τον τελικό αποδέκτη.
3. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της κατατιθέμενης μελέτης να δίδονται ακριβή στοιχεία για τις συλλεγόμενες ποσότητες των αποβλήτων αλλά μόνο κάποιες γενικές εκτιμήσεις, αφού οι ποσότητες αυτές θα εξαρτηθούν από τα συμφωνηθέντα με το σύστημα, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να δίνονται στοιχεία για τα δρομολόγια που πρόκειται να ακολουθήσει ο συλλέκτης. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων συλλογής γίνεται σε συνεργασία με το κατά περίπτωση εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και δεν είναι στατικός αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση δε, είναι αυτονόητο ότι δεν χρειάζεται να επιβληθεί στον συλλέκτη – μεταφορέα η επιλογή του βέλτιστου δρομολογίου αφού έτσι κι αλλιώς έχει άμεσο οικονομικό όφελος από την επιλογή αυτή και επομένως θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ ότι θα επιλέξει τα καλύτερα δρομολόγια.
Η υποδομή και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για τα απόβλητα τα οποία αποτελούν αντικείμενο της δραστηριότητα.
Η καταλληλότητα τους αποδεικνύεται με στοιχεία προδιαγραφών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους υποδομή (ενδεικτικά αναφέρεται συσκευασία αποβλήτων) όταν αυτή η απαίτηση δεν απορρέει από κάποιες διατάξεις.

5. Για την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, μετά την αδειοδότηση ο συλλέκτης οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία, για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, σε ενδεχόμενο ατύχημα. Η ασφάλιση να καλύπτει την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων για το σύνολο της περιοχής, εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρία.

6. Στο φάκελο της μελέτης, εφόσον πρόκειται για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, καθώς και απόβλητα λιπαντικών ελαίων, πρέπει να περιλαμβάνεται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο σε περίπτωση ατυχήματος η αδειοδοτούμενη εταιρία οφείλει να υλοποιήσει. Στις άλλες περιπτώσεις δεν απαιτείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

7. Η αδειοδοτούμενη εταιρία να τηρεί μητρώο. Στο μητρώο πρέπει να αναφέρονται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, η εγκατάσταση προορισμού, η ημερομηνία μεταφοράς, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς των αποβλήτων. Το μητρώο διατηρείται για δύο τουλάχιστον χρόνια. Η αδειοδοτούμενη εταιρία πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην αδειοδοτούσα αρχή όταν αυτές ζητούνται.

Οι χρησιμοποιημένες ΗΣ και συσσωρευτές και τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων κατά τη συλλογή και μεταφορά τους πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο αναγνώρισης
Ειδικότερα για την συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, στην άδεια να περιλαμβάνεται όρος ότι η αδειοδοτούμενη εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή βεβαίωση ότι διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350 Β ) καθώς και τα στοιχεία του συμβούλου

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Με την υποβαλλόμενη μελέτη πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζονται αντίγραφα από τυχόν άλλες υφιστάμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων τις οποίες διαθέτει ήδη η εταιρία. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται αν υπάρχει προγενέστερη εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες και αν η αιτούμενη άδεια εκδίδεται από την Νομαρχία, την Περιφέρεια ή την κεντρική διοίκηση.
2. Για την πλύση των οχημάτων μεταφοράς, δεδομένου ότι δεν μεταφέρονται οργανικά απόβλητα αλλά μόνο προς ανακύκλωση υλικά, δεν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινές εγκαταστάσεις (πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ). Σε πολλές περιπτώσεις δε (π.χ. απόβλητα ελαστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, ορυκτελαίων κλπ.) τα οχήματα μεταφοράς είναι ακριβώς ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στη μεταφορά των αντίστοιχων προϊόντων πριν τη διάθεσή τους στην αγορά.
3. Αν η στάθμευση γίνεται σε ιδιωτικό χώρο θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα βεβαίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (συμβόλαια, μισθωτήρια κλπ.). Δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των αδειών οικοδομής και λειτουργίας.
4. Στην περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης απαιτείται συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης και τοπογραφικό, μόνο εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη ιδιωτικού χώρου στάθμευσης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (λόγω της φύσης της ή του πλήθους των χρησιμοποιούμενων οχημάτων – μέσων συλλογής). Δεν είναι απαραίτητη η απεικόνιση των χρήσεων γης σε σχετικό χάρτη.
5. Στη μελέτη περιλαμβάνεται πίνακας του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην προς αδειοδότηση δραστηριότητα προκειμένου να διαπιστώνεται η (ποσοτικά και ποιοτικά) επάρκειά του, με σχετική ενδεικτική αναφορά του αν (θα) είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόμενος ή με χρονομίσθωση (η αναφορά αυτή δεν είναι δεσμευτική για την εταιρία η οποία έχει το δικαίωμα π.χ. να αγοράσει εξοπλισμό που αρχικά είχε δηλώσει ότι θα ενοικιάζει).
6. Δεν απαιτείται σύμβαση με συνεργεία συντήρησης οχημάτων
7. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο προσωπικό της εταιρίας (όχι ονομαστικά) και τις ειδικότητές τους προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκειά του. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφων πιστοποιητικών κατάρτισης των οδηγών, δεδομένου ότι το προσωπικό μπορεί να μην έχει ακόμα προσληφθεί ή να αλλάξει. όταν όμως ξεκινήσει η δραστηριότητα, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, οι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης.
8. Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφων πιστοποιητικών καταλληλότητας του εξοπλισμού, δεδομένου ότι ο εξοπλισμός μπορεί να μην έχει αγορασθεί ακόμα.
9. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να ζητούνται πιστοποιητικά καταλληλότητας ή η υποβολή αυτών να τίθεται ως όρος στην έκδοση της άδειας.
10. Σε περίπτωση που η εταιρία συλλογής και μεταφοράς είναι ιδιωτικών συμφερόντων και όχι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν απαιτείται μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για τη σύνταξη ΜΟ δεδομένου ότι στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176Α) σχετικά με «Μητρώα μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» σαφώς ορίζεται ότι τα μελετητικά πτυχία αναφέρονται σε δημόσια έργα και όχι ιδιωτικά.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ζητά η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

-Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού

-Χρον. Αρχείο Δ/νσης

-Γραφείο ΕΔΣΑΠ

-Τμήμα ΔΣΑ

-Αδ. Σκορδίλης Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ

-Α. Αρφανάκου

-Π. Βαρελίδης

Πίνακας Διανομής

1. Περιφέρειες

2. Νομ. Αυτοδιοικήσεις