1
2 Τα πλεονέκτηματα :

Η Oil 4 Life κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση των τηγανελαίων στην Ελλάδα, γιατί:
Αποτελεί έναν αξιόπιστο φορέα σε συνεργασία με τις διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ805Β/2004), και σε συμφωνία με τον ΕΦΕΤ ο οποίος ξεκινά να δραστηριοποιείται στο αντικείμενο της διαχείρισης των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων με μεγάλη επιτυχία.
Επιπλέον:

Διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από τη συλλογή μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων, σε μονάδες που εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες, παγκόσμια, τεχνολογίες εστεροποίησης-ανακύκλωσης.
----------------------------------------------------------------------------------

Επιζητά την συνεργασία και αιγίδα των Δήμων, των Νομαρχιών, καθώς και των κρατικών φορέων, που είναι αρμόδιοι και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της οικολογίας και ανακύκλωσης.
----------------------------------------------------------------------------------

Επιζητά την συμπαράσταση και την ενεργητική συμμετοχή των οικολογικών μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και αναλαμβάνει να τις στηρίζει με κάθε τρόπο.
----------------------------------------------------------------------------------

Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους και αποτελεσματικότερους διαχειριστές στον τομέα των αποβλήτων ελαίων μετά το πέρας χρήσης τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
------------------------------------------------------------------------------

Εγγυάται την ορθή διαχείριση των αποβλήτων μαγειρικών ελαίων, συμβάλλοντας ενεργά στην ανακύκλωση, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος της πατρίδας μας.