1
2    


ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος:

ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 2939

Έτος: 2001

ΦΕΚ: Α 179 20010806

Τέθηκε σε ισχύ: 06.08.2001

Ημ.Υπογραφής: 02.08.2001

Τίτλος:

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.

Προοίμιο:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Θέματα:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΔΑΠ

Σχόλια:

- Σχετικά με τον παρόντα νόμο βλ. και την περ. στ) της παρ. 1 του άρ. 12 της ΥΑ 3418/07/2002 περί μέτρων και όρων για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, παραγόμενων στα πλοία και καταλοίπων πλοίων (Β΄712/11.6.2002).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος: 06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Σκοπός

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝIΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή
αξιοποίηση των αποβλήτων τους.

2. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού αποσκοπούν:

α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών με τον περιορισμό
του συνολικού όγκου των συσκευασιών, καθώς και με τον περιορισμό των
βλαπτικών συνεπειών από τα απορρίμματα αυτά για την υγεία των
καταναλωτών και για το περιβάλλον, για μία σταθερή και διαρκή ανάπτυξη.

β) Στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων των συσκευασιών ή
άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:
- συστημάτων επαναχρησιμοποίησής τους κατά τρόπο αβλαβή για το
περιβάλλον, καθώς και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών,
- της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικό μέσο της αξιοποίησης των
αποβλήτων τους.

γ) Στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και τις άλλες
εργασίες αξιοποίησης των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
καθώς και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων.

δ) Στο σχεδιασμό και την καθιέρωση συστημάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας),
συλλογής και αξιοποίησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.

ε) Στην πρόβλεψη σήμανσης των συσκευασιών.

στ) Στον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη
φύση της επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων
προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης.

ζ) Στο διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό
επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.

η) Η πρόβλεψη υιοθέτησης προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών.

θ) Η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν σε
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα πλαίσια της αρχής "ο
ρυπαίνων πληρώνει" και της συμμετοχής τους στην ευθύνη.

ι) Η καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή
της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων.

ια) Η καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τομέα των
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.

3. Η πραγματοποίηση των στόχων του νόμου αυτού ανατίθεται στον Εθνικό
Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του νόμου
αυτού.
Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού ως προς τις συσκευασίες και τα απόβλητα
των συσκευασιών εναρμονίζονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚτου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994
"για τις συσκευασίες και τα απόβλητα της συσκευασίας" (EEL
365/10/31.12.1994).


Αρθρο:

2

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Ορισμοί

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ , ΟΡΙΣΜΟΙ

Σχόλια:

- Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 (: ανακύκλωση προϊόντων συσκευασίας) του ν. 3220/2004 (Α΄ 15/28.1.2004) περί αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής και άλλων διατάξεων, τα κέρδη των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου και τα οποία απομένουν μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου εισοδήματος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων. Αν μετά το συμψηφισμό απομένει ακάλυπτο ποσό ζημιών, μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό το συμψηφισμό του με κέρδη που θα προκύψουν στο μέλλον.

Κείμενο Αρθρου

Κατά την έννοια του νόμου αυτού νοούνται ως:

1. "Συσκευασία": κάθε προϊόν, κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος
υλικού από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να
χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία,
διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι
τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μίας
ή πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό.
Ως "συσκευασία" νοείται μόνο:

α) Η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η
συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς,
χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή.

β) Η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η
συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί στο σημείο αγοράς
σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως
έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή είτε χρησιμεύουν μόνο για την
πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω συσκευασία μπορεί
να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του
και να παραδίδεται από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή στον πωλητή.

γ) Η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία
η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά
αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου
να αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά.
Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια
των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

2. "Συσκευασία πολλαπλής χρήσης": Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για
να επαναχρησιμοποιείται. Η συσκευασία αυτή γίνεται απόβλητο συσκευασίας
όταν πάψει να υπόκειται σε επαναχρησιμοποίηση.

3. "Συσκευασία μίας χρήσης": Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να
χρησιμοποιείται μία φορά και που γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν
χρησιμοποιηθεί.

4. "Αλλα προϊόντα": νοούνται τα προϊόντα όπως οχήματα, λάστιχα,
καταλύτες οχημάτων, ορυκτέλαια, μπαταρίες και συσσωρευτές, ηλεκτρικά
είδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά τηλεπικοινωνιών,
υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων, είδη επίπλωσης, εφημερίδες και
περιοδικά, είδη χάρτινης γραφικής ύλης κ.ά., τα οποία μετά τη χρήση
τους και αφού καταστούν απόβλητα (στερεά ή επικίνδυνα), κατά την έννοια
των διατάξεων της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, υπόκεινται σε
επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση.

5. "Πρόληψη": η μείωση της ποσότητας και της ζημιογόνου για το
περιβάλλον δράσης:
- Των περιεχομένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα
συσκευασίας, και άλλων προϊόντων,
- των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών
και στα στάδια της εμπορίας, διανομής χρήσης και εξάλειψης, ιδίως με
την ανάπτυξη "καθαρών" προϊόντων και τεχνολογιών.

6. "Απόβλητα συσκευασίας και άλλων προϊόντων": κάθε συσκευασία ή υλικό
συσκευασίας ή κάθε άλλο προϊόν που καλύπτεται από τον ορισμό των
αποβλήτων που περιέχεται στην υπ' αριθ. 69728182411996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 358
87, εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.

7. "Διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων": η διαχείριση
των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ' αριθ. 69728/824/1996
Κ.Υ.Α. "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων" (ΦΕΚ358
Β').

8. "Δημοτικά απόβλητα": τα απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (περ.
λ') της υπ' αριθ. 69728/824/1996 Κ.Υ.Α..

9. "Επαναχρησιμοποίηση": Κάθε διεργασία με την οποία οι συσκευασίες
πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό
για τον οποίο έχουν σχεδιασθεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών
προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση
των συσκευασιών αυτών.

10. "Αξιοποίηση": κάθε πραγματοποιούμενη εργασία από τις προβλεπόμενες
στο Παράρτημα ΙΙ Β του άρθρου 21 της υπ' αριθ. 69728/824/1996 Κ.Υ.Α..

11. "Ανακύκλωση": η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των
αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της
οργανικής ανακύκλωσης, αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας.

12. "Ανάκτηση ενέργειας": η χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων
συσκευασίας και άλλων προϊόντων ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση
καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας,
χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος.

13. "Οργανική ανακύκλωση": η επεξεργασία υπό αερόβιες συνθήκες
(λιπασματοποίηση) ή αναερόβιες συνθήκες (βιομεθανοποίηση), με
μικροοργανισμούς κάτω από ελεγμένες συνθήκες των βιοαποικοδομήσιμων
μερών των αποβλήτων συσκευασίας, με παραγωγή οργανικών καταλοίπων
σταθεροποιημένων ή μεθανίου.Η ταφή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή
οργανικής ανακύκλωσης.

14. "Διάθεση": κάθε πραγματοποιούμενη εργασία από τις προβλεπόμενες στο
Παράρτημα ΙΙΑ του άρθρου 21 της υπ' αριθ. 69728/824/1996 Κ.Υ.Α. (άρθρο
2).

15. "Συλλογή" : η συλλογή των αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (περ.
Η') της υπ' αριθ. 69728/824/1996 Κ.Υ.Α..

16. "Διαχείριση συσκευασιών": νοείται:
- η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα
συσκευασίες (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών) ή η εισαγωγή
συσκευασιών, εφεξής: "προμήθεια",
- η παραγωγή και μετατροπή των συσκευασιών ("κατασκευή"),
- θέση των προϊόντων σε συσκευασία ("συσκευασία" )
- η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής)
συσκευασμένων προϊόντων ("διακίνηση"), προκειμένου να καταλήξουν στον
χρήστη ή στον τελικό καταναλωτή. Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι
υπηρεσίες μεταφοράς καθ' εαυτές.

17. "Διαχείριση άλλων προϊόντων" νοείται:
- η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα τα
άλλα προϊόντα (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών), εφεξής:
"προμήθεια", - η παραγωγή και μετατροπή των άλλων προϊόντων
("κατασκευή"),
- η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής)
των άλλων προϊόντων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν
από το κοινό ("διακίνηση").
Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθ' εαυτές.

18. "Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων": νοούνται
οι εργασίες συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς,
μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των
αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ώστε μετά την
επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο
ρεύμα της αγοράς.

19. "Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης": νοείται η οργάνωση σε ατομική ή
συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής
συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και
αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων:
- η επαναχρησιμοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής
χρήσης μετά τη συλλογή, συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας ή μεταφοράς
τους, καθώς και,
- η αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων μετά τη
συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευσή τους, ώστε τόσο
οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες όσο και τα απόβλητα των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς.

20. "Οικονομικοί παράγοντες": νοούνται σε σχέση με τη διαχείριση των
συσκευασιών, οι προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγωγοί και
μετατροπείς συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια και οι χρήστες, οι εισαγωγείς,
οι έμποροι και οι διανομείς, οι δημόσιες αρχές, οι Οργανισμοί τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, ινστιτούτα ή ιδρύματα.
Κατ' αναλογία η έννοια αυτή ισχύει και για τη διαχείριση των άλλων
προϊόντων.

21. "Εθελοντική συμφωνία": νοείται κάθε επίσημη συμφωνία που συνάπτεται
μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων τομέων
δραστηριότητας, η οποία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλα τα μέρη που
επιθυμούν να συμμορφωθούν με τους όρους της συμφωνίας προκειμένου να
συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του παρόντος νόμου.

22. "Σύστημα εγγυοδοσίας": νοείται το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
της συσκευασίας κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος
καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το
οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας (μίας ή
πολλαπλής χρήσεως) με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της.

23. "Δήμοι / Κοινότητες": όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 (περ. ρ )
της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 69728/824/1996 που αναφέρεται
στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εκτός των συμβουλίων περιοχής που
καταργήθηκαν με το ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α').

24. "Πρώτη ύλη": νοείται το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το
φυσικό περιβάλλον.

25. "Πρωτογενές υλικό": νοείται κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν
επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας έως
και το τελικό προϊόν.

26. "Δευτερογενές υλικό": νοείται κάθε υλικό το οποίο είναι προϊόν
επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του
αποβλήτου.

27. "Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.": ο Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης των
Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε' του νόμου
αυτού.


Αρθρο:

3

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Πεδίο εφαρμογής

Λήμματα:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται:

α. Σε όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και στα απόβλητα
των συσκευασιών που προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα
γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από οποιαδήποτε
άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.

β. Στα άλλα προϊόντα, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.
4).

2. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με την επιφύλαξη
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν ποιοτικές απαιτήσεις
για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, όπως τις απαιτήσεις
ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της υγιεινής των συσκευασμένων
προϊόντων και των άλλων προϊόντων ή απαιτήσεις για τις μεταφορές και τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.


Αρθρο:

4

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Λήμματα:

ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων βασίζεται
στις ακόλουθες αρχές:

α) στην αρχή της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με τη μείωση του συνολικού όγκου
τους και των επικίνδυνων συστατικών τους, και περαιτέρω:
- στην αρχή της κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών
και της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης των αποβλήτων των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και εν συνεχεία,
- στην ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να
μειώνεται η τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών,

β) στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", και

γ) στην αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων,
δημόσιων και ιδιωτικών,

δ) στην αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές ως προς
τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή αυτού του νόμου προκειμένου
να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως παράγοντες συμβολής στην
επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση (εναλλακτική διαχείριση) των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
Στην αρχή της δημοσιότητας υπάγονται και τα μέτρα της υποχρεωτικής
αναγραφής στη συσκευασία του εγγυοδοτικού αντιτίμου, όπου επιβάλλεται,
καθώς και της ειδικής σήμανσης ότι η συσκευασία υπόκειται σε
εναλλακτική διαχείριση.


Αρθρο:

5

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών

Λήμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα για την
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται
στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται
από τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων των συσκευασιών και
στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τις γενικές αρχές του
άρθρου 4.

2. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:
- Μέτρα για την ενθάρρυνση:

ι) της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, εφόσον σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του συσκευαζόμενου προϊόντος, η επαναχρησιμοποίηση είναι
οικολογικά συμφέρουσα, τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή, καθώς και

ιι) χρήσης υλικών από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για την
παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων.- Μέτρα για την καθιέρωση
συστημάτων διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή, με υποχρεωτική τη
συμμετοχή σε αυτά του τελικού χρήστη ή καταναλωτή.
- Μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των
συσκευασιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 7.
- Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων για ανάκτηση και
ανακύκλωση, σύμφωνα με το άρθρο 10.
- Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση συστημάτων επιστροφής -
συλλογής - αξιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 7.
- Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο7.
- Μέτρα για την προώθηση κοινοτικών προτύπων και γενικά μέτρα για τη
διαχείριση των συσκευασιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 6.
- Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή ή άλλου τελικού
χρήστη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 19.
- Τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που ανακύπτουν
κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, κυρίως στις πρωτογενείς
συσκευασίες ιατρικών βοηθημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων, στις
μικρές συσκευασίες, καθώς και στις συσκευασίες πολυτελείας, όταν η
Επιτροπή Ε.Κ. προβεί στον καθορισμό αυτών των τεχνικών μέτρων.

3. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Γεωργίας.


Αρθρο:

6

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ,ΟΡΟΙ ,ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου οι συσκευασίες να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, που αφορούν στη σύνθεση,
καθώς και στην επαναχρησιμοποιήσιμη και αξιοποιήσιμη φύση των
συσκευασιών:

α. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή και τη σύνθεση
συσκευασιών:
α.1. Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε ο όγκος
και το βάρος των συσκευασιών να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που
επαρκεί, ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής
και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή.
α.2. Οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να
διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την
επαναχρησιμοποίηση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων τους,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσής τους και να περιορίζει στο ελάχιστο
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων
συσκευασίας ή των καταλοίπων από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασίας.
α.3. Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να
προωθούνται στην αγορά προϊόντα με τις λιγότερες επιπτώσεις στο
περιβάλλον και να χρησιμοποιούνται δευτερογενή υλικά και υλικά που δεν
μειώνουν τις δυνατότητες αξιοποίησης.
α.4. Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η
παρουσία επιβλαβών και άλλων επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως
συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της
συσκευασίας να ελαχιστοποιείται όσον αφορά την παρουσία τους σε
εκπομπές, την τέφρα ή το απόπλυμα, όταν γίνεται καύση ή υγειονομική
ταφή των συσκευασιών ή των καταλοίπων από διαδικασίες διαχείρισης ή των
αποβλήτων συσκευασίας.

β. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση
συσκευασιών πρέπει να πληρούνται συγχρόνως. Ειδικότερα:
β.1. οι φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της συσκευασίας πρέπει να
επιτρέπουν έναν ορισμένο αριθμό διακινήσεων ή επαναλαμβανόμενης χρήσης
υπό κανονικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης,
β.2. η δυνατότητα κατεργασίας της χρησιμοποιημένης συσκευασίας, ούτως
ώστε να πληρούνται απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για το εργατικό
δυναμικό,
β.3. η τήρηση ειδικών απαιτήσεων για τις ανακτήσιμες συσκευασίες, όταν
οι συσκευασίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και επομένως καθίστανται
απόβλητα,
β.4. η χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών για την επαναχρησιμοποίηση των
αποβλήτων.

γ. Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν την αξιοποιήσιμη φύση συσκευασιών:
γ.1. Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή ανακύκλωσης υλικών.
Οι συσκευασίες πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την
ανακύκλωση ορισμένου ποσοστού κατά βάρος των υλικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων τα οποία διατίθενται στην
αγορά, σύμφωνα με τα εκάστοτε σχετικά ισχύοντα πρότυπα. Αυτό το ποσοστό
μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τύπο του υλικού που αποτελεί τη
συσκευασία.
γ.2. Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή ανάκτησης ενέργειας.
Τα απόβλητα συσκευασίας που υπόκεινται σε κατεργασία, με σκοπό την
ανάκτηση ενέργειας, πρέπει να έχουν ελάχιστη κατώτατη θερμογόνο τιμή
που να επιτρέπει βελτιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας.
γ.3. Συσκευασίες αξιοποιήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης.
Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη
λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που να μην
εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή δραστηριότητα
λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.
γ.4. Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες.
Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό, θερμικό ή βιολογικό τρόπο,
έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να
αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα, βιομάζα και νερό και να
μην αφήνουν επικίνδυνα κατάλοιπα.
2.1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ εφαρμόζει τα κοινοτικά
πρότυπα, τα οποία αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού. Αν δεν
υπάρχουν κοινοτικά πρότυπα ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να καταρτίζει εθνικά
πρότυπα, τα οποία θα αναφέρονται:
- σε κριτήρια και μεθόδους για την ανάλυση του κύκλου ζωής των
συσκευασιών,
- σε μεθόδους για τη μέτρηση και την εξακρίβωση της παρουσίας βαρέων
μετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στις συσκευασίες και της
ελευθέρωσής τους στο περιβάλλον από συσκευασίες και απόβλητα
συσκευασιών,
- σε κριτήρια για ένα ελάχιστο όριο ανακυκλωμένων υλικών εμπεριεχομένων
στις συσκευασίες, για κατάλληλους τύπους συσκευασιών,
- σε κριτήρια για μεθόδους ανακύκλωσης,
- σε κριτήρια για μεθόδους λιπασματοποίησης και για παραγόμενα
λιπάσματα,
- σε κριτήρια για τη σήμανση συσκευασιών.
Τα εθνικά πρότυπα εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας.
2.2.Το άθροισμα των τιμών συγκέντρωσης μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου
και εξασθενούς χρωμίου στις συσκευασίες ή στα υλικά των συσκευασιών δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ppm κατά βάρος.
Τα επίπεδα συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή δεν ισχύουν
για συσκευασίες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μολυβδύαλο
(κρύσταλλο), όπως ορίζεται στην Οδηγία 69/493/Ε.Ο.Κ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι ως άνω οριακές
τιμές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις
στο κοινοτικό δίκαιο. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 (παρ. 3)
της Οδηγίας 94/62/Ε.Κ. καθορίζονται:

α. Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν εφαρμόζονται στα
ανακυκλωμένα υλικά και στα κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε
κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, τα ως άνω επίπεδα συγκέντρωσης.

β. Οι τύποι συσκευασίας που ενδεχομένως απαλλάσσονται από κάποια από
τις ως άνω καθορισθείσες οριακές τιμές επιπέδων συγκέντρωσης.

3. Κάθε διαχειριστής συσκευασιών πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 9.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορεί να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η χρήση
ορισμένων υλικών ή να επιβάλλεται η χρήση συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών
ή η επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία για ορισμένες συσκευασίες με την
προϋπόθεση στι δεν δημιουργούνται εμπόδια στο εμπόριο και στρεβλώσεις
στον ανταγωνισμό.

5. 'Οσοι προβαίνουν σε προμήθεια και κατασκευή συσκευασιών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 παρ. 16 υποβάλλουν κάθε χρόνο στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς
και το σχεδιασμό εφαρμογής τους για το επόμενο έτος.
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού ανεξάρτητα από την έγκριση εθνικού προγράμματος (άρθρο 5) ή την
ύπαρξη προτύπων (κοινοτικών - εθνικών).


Αρθρο:

7

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Οροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών - Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης

Λήμματα:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Α. 'Οσοι προβαίνουν σε διαχείριση των συσκευασιών, οι οποίοι στο εξής
αποκαλούνται "διαχειριστές", υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα ή να
συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών αυτών
που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

1. Οι διαχειριστές των συσκευασιών προωθούν κατ' εφαρμογή των
προγραμμάτων (άρθρο 5) την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής
διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται η εγγυοδοσία, και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων
συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών, τηρουμένων των διατάξεων
του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 69728/824/1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 358 Β'), καθώς
και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών.
Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα:α) Στην επιστροφή ή και τη
συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας από
τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων,
προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές
λύσεις διαχείρισης αποβλήτων.

β) Στην επαναχρησιμοποίηση ή στην αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της
ανακύκλωσης των συλλεγόμενων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας με τη
χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

2. Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τα εισαγόμενα προϊόντα με
συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:

α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
και

β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα:
- Προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας και υγιεινής
των καταναλωτών,
- προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών
χαρακτηριστικών των συσκευασμένων αγαθών και των χρησιμοποιούμενων
υλικών, καθώς και
- προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

Β. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους
διαχειριστές των συσκευασιών:

α) ατομικά από τους ίδιους με την υποχρέωση εφαρμογής συστημάτων
εγγυοδοσίας, ή

β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες
(Α.Ε.- Ε.Π.Ε. κ.λπ.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λπ..
Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. Η
έγκριση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 10 (παρ. 2) της υπ' αριθ. 69728/ 824/1996
Κ.Υ.Α. άδειας διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα:

1. Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης.

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης,
απαιτείται ο διαχειριστής της συσκευασίας:
α.1. Να εφαρμόζει σύστημα εγγυοδοσίας.
α.2. Να καταθέτει στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. φάκελο με μελέτη ή/και στοιχεία
από τον οποίο:
- να αποδεικνύεται ότι ο διαχειριστής:
- Εφαρμόζει σύστημα εγγυοδοσίας, και
- διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την
εφαρμογή του συστήματός του,
- ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. Α 1.2.,
- να προσδιορίζονται:
- Οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη
απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.
- Το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου.
α.3. Να καταβάλλει στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το
ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Το ποσό
του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. με κριτήριο την έκταση
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Οι διαχειριστές των συσκευασιών που οργανώνουν συστήματα ατομικής
εναλλακτικής διαχείρισης φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 12.

2. Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης.

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται ο διαχειριστής της συσκευασίας:

α.1) να καταθέτει στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. φάκελο με μελέτη ή/και στοιχεία
από τον οποίο:
* να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και
οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους
όρους της παρ. ΑΙ.2.,
* να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο
σύστημα οι συμμετέχοντες διαχειριστές με κριτήρια κυρίως τον όγκο και
το βάρος της συσκευασίας, την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, το
ρυπαντικό φορτίο και άλλα,
* να καθορίζονται:
- Οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη
απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, και
- το εγγυοδοτικό αντίτιμο, εφόσον εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας.
α.2) Να διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των
ενδιαφερόμενων διαχειριστών συσκευασιών οι οποίοι εκπληρώνουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος.
α.3) Να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησής τους στο
σύστημα με συνοπτική περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων των
ενδιαφερόμενων διαχειριστών.
α.4) Να διασφαλίζει τη δυνατότητα κατάρτισης συμβάσεων συνεργασίας με
τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων σύμφωνα με το
άρθρο 8.
α.5) Να καταβάλλει στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το
ύψος του οποίου προσδιορίζεται αρχικά με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Το ποσό
του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. με κριτήριο την έκταση
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Οροι συμμετοχής στο σύστημα:
Οι διαχειριστές συσκευασιών, εφόσον δεν προβαίνουν στη οργάνωση
συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης με εφαρμογή συστήματος
εγγυοδοσίας σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης 1, συμμετέχουν
υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης με την
προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά έχουν λάβει την προβλεπόμενη στην
παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και ότι οι ήδη
συμμετέχοντες διαχειριστές είναι νόμιμοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού
Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 9.
Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης: ,

ι) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του
ενδιαφερόμενου διαχειριστή χρηματικής εισφοράς. Το ύψος της εισφοράς
αυτής καθορίζεται στη σύμβαση προσχώρησης του διαχειριστή στο σύστημα,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην περίπτωση 2α,

ιι) παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα διαχειριστή να επισημαίνει
τις συσκευασίες με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση
προσχώρησης, ως απόδειξη της συμμετοχής του στο σύστημα,
ιιι) απαλλάσσει τους συμβαλλόμενους διαχειριστές από την ευθύνη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 12.

Γ. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:
1) Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν
έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης
ή παύσης πληρωμών, καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά διαχειριστές δεν
έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και
για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που
αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον
δίκαιο.
Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α. Ε. θα πρέπει να
μην έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των
διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά
στελέχη τους.
2) Βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ότι το εν λόγω σύστημα
ανταποκρίνεται στους όρους των προηγούμενων παραγράφων Α (εδ.2) και Β
του άρθρου αυτού και στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο
5).
Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Η έγκριση ισχύει για έξι (6) χρόνια
και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης
μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα δεδομένα ή κατ' εφαρμογή του
άρθρου 9 (παρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης, αναστολής ή ανάκλησης των
εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται με
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων
μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

Δ. Οι διαχειριστές των συσκευασιών υποχρεούνται να καταρτίζουν
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών τους κατ' εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή
περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του συστήματος για τον επόμενο
χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. την 1η Ιανουαρίου κάθε
έτους.


Αρθρο:

8

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

'Οροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ,ΟΡΟΙ ,ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι
υποχρεωτική για τους Ο.Τ.Α. και οργανώνεται:

α) από τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων (Δήμους ή
Κοινότητες ή Σύνδεσμοι Δήμων ή Κοινοτήτων ή Λιμενικό Οργανισμό -
Λιμενικό Ταμείο), στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 της υπ' αριθ.
697281 824/1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 358 Β') σε συνδυασμό με το άρθρο 10 αυτής,
ή

β) από τους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους παραπάνω υπόχρεους
φορείς. Σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, σε συνδυασμό με
τους ποσοτικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 10.

2. Αν η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων οργανώνεται από
κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. β') καταρτίζονται μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών (υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και
διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας.
Στις συμβάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως:α) τα επιχειρησιακά σχέδια της
εναλλακτικής διαχείρισης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν εργασίες
διαχείρισης των αποβλήτων που αναλαμβάνουν οι υπόχρεοι φορείς
διαχείρισης αποβλήτων, τους ποσοτικούς στόχους και το χρονοδιάγραμμα
επίτευξής τους, τις προδιαγραφές των δευτερογενών υλικών, όπως
αποβλήτων συσκευασιών,

β) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης του ποσού
χρηματοδότησης των υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 17 (παρ. β') της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 69728/854/1996.
Η χρηματοδότηση αυτή στηρίζεται σε μηχανισμό εξεύρεσης του πραγματικού
κόστους της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων κατά τον
οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των υπόχρεων φορέων για τη
διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας.

γ) μέτρα και όροι σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των
μερών.
Αντίγραφο των εξαετών αυτών συμβάσεων συνεργασίας υποβάλλεται στον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή τους.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ υπόχρεων
φορέων διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων και διαχειριστών των
συσκευασιών αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας,
το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην Επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 24 (παρ. 11), προκειμένου να προτείνει την προσφορότερη και
για τα δύο μέρη δυνατή λύση.

4. Οι υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων των
συσκευασιών λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική
λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κατά
κύριο λόγο στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των
αποβλήτων με υποχρεωτική συμμετοχή του καταναλωτή ή τελικού χρήστη κατά
το στάδιο διαλογής των αποβλήτων στην πηγή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
του καταναλωτή ή τελικού χρήστη με τα ως άνω μέτρα, ο υπόχρεος φορέας
διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμο με βάση την
εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική πράξη που εκδίδει ο κάθε Ο.Τ.Α., σύμφωνα
με το άρθρο 15 (παρ. 5) του ν. 2539/1997.

5. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόμων που
ευκαιριακά ασχολούνται με τη συλλογή ανακυκλώσιμων χρησιμοποιημένων
υλικών, καθώς και των σχολείων, προσκόπων, οικολογικών οργανώσεων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται το έργο
των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.


Αρθρο:

9

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών

Λήμματα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7) διενεργείται έλεγχος από τον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μετά από αίτηση του διαχειριστή συσκευασίας ή του
συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως,
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα
εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι
στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 7.
Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι
εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα
παραπάνω, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής
Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή του σχετικού
υλικού ή συσκευασίας σε εναλλακτική διαχείριση.

2. Το Π.Ε.Δ. εκδίδεται στο όνομα του διαχειριστή για όλα τα υλικά ή
συσκευασίες ή συσκευασμένα προϊόντα που διαχειρίζεται. Με το Π.Ε.Δ.
απαλλάσσονται οι λοιποί συνυπεύθυνοι διαχειριστές του εν λόγω υλικού ή
συσκευασίας από την υποχρέωση έκδοσής του.

3. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον ο αιτών διαχειριστής:

α) Αποδεικνύει, με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., ότι
εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη
τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα
έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7). Σε περίπτωση
που ο αιτών διαχειριστής συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 7 παρ. 3) αρκεί η κατάθεση στον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα αυτά και
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

β) Καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή
απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

4. Αν ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις
εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που
χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του Π.Ε.Δ. με
προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο
σύμφωνα με το άρθρο 20.
Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφώνεται
με τους τιθέμενους ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έχει τη δυνατότητα:

α) Στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να
υποχρεώσει τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη
δημιουργία νέου, άλλως προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση
της έγκρισης του συστήματος αυτού.

β) Στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να
προβεί σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος
αυτού.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του
Π.Ε.Δ κατατίθενται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. κάθε τρία (3) χρόνια, από τη
χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1ης
Ιανουαρίου - 31ης Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή
όλων των αιτούμενων από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. στοιχείων χορηγείται το
Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία δημοσιεύεται στον κατάλογο του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 13.


Αρθρο:

10

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση - επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών

Λήμματα:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Α. Ως προς την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας (ανακύκλωση -
ανάκτηση ενέργειας):
1.α) Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2005 πρέπει να αξιοποιείται τουλάχιστον
το 50% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας με ανώτατο όριο το 65%.

β) Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου και για το ίδιο χρονικό διάστημα
πρέπει να ανακυκλώνεται από το σύνολο των υλικών συσκευασίας
τουλάχιστον το 25% κατά βάρος με ανώτατο όριο το 45%. Στο ποσοστό αυτό
πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 15% κάθε υλικού συσκευασίας.

γ) Μετά την ημερομηνία αυτή το ποσοστό αξιοποίησης και ανακύκλωσης
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ.1 γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Οι παραπάνω ποσοτικοί στόχοι τροποποιούνται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ώστε να εναρμονίζονται με
τα εκάστοτε ισχύοντα στο Κοινοτικό Δίκαιο.

2. Για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που προβλέπονται στην
προηγούμενη παράγραφο ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή μέχρι την ίδρυσή του η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
ή/και στον Υπουργό Ανάπτυξης τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο
εφαρμογής του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5, ή, σε
περίπτωση που δεν έχει καταρτισθεί το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τις
γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 4).

3. Σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. καταρτίζει ή πρόκειται να
καταρτίσει πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο γίνεται υπέρβαση των
οριζόμενων στην παρ. 1 (α και β) ποσοτικών στόχων, με την πρόβλεψη
παράλληλα κατάλληλων δυνατοτήτων ανακύκλωσης και ανάκτησης, για μία
υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, το πρόγραμμα αυτό
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων 'Εργων, με την προϋπόθεση ότι τα προβλεπόμενα για την εφαρμογή
τους μέτρα δεν θα προκαλέσουν στρεβλώσεις στην εθνική και κοινοτική
αγορά.
Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων ενημερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με
το πρόγραμμα αυτό.

Β. Ως προς την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών:
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων και Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μπορούν να
εγκρίνονται ποσοτικοί στόχοι για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
των συσκευασιών διαφόρων προϊόντων, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξή
τους, όπως η προώθηση συστήματος εγγυοδοσίας.


Αρθρο:

11

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης

Λήμματα:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ,ΣΗΜΑΝΣΗ ,ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήμανση είτε επί της ίδιας της
συσκευασίας είτε στην ετικέτα. Η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και
ευανάγνωστη, καθώς και αρκούντως ανθεκτική και μακρόβια ακόμα και όταν
ανοιχθεί η συσκευασία.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων 'Εργων, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.,
προσδιορίζεται η σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με τους όρους της
παραγράφου αυτής.
Η νόμιμη χρήση της σήμανσης ελέγχεται από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

2. Στη συσκευασία αναγράφεται η φύση του ή των χρησιμοποιημένων υλικών
συσκευασίας για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης από τη βιομηχανία ή
επιχείρηση που προβαίνει σε προμήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας κατά
την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 16).
Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες επί των οποίων βασίζεται το σύστημα
αναγνώρισης περιλαμβάνεται στην απόφαση της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της
28ης Ιανουαρίου 1997.


Αρθρο:

12

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Υποχρεώσεις διαχειριστών συσκευασίας

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ,ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διαχειριστές των συσκευασιών έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και
ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αυτού στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα από τους διαχειριστές των συσκευασιών
έχουν ευθύνη:

α) Οι προμηθευτές - κατασκευαστές: να παραλαμβάνουν από εγκεκριμένους
χώρους ή εγκαταστάσεις το δευτερογενές υλικό (απόβλητα συσκευασίας) και
να το χρησιμοποιούν για τη παραγωγή νέων προϊόντων (ανακύκλωση -
ανάκτηση υλικών).

β) Οι συσκευαστές - εισαγωγείς συσκευασιών: να προβαίνουν σε συλλογή
και διαλογή στη πηγή των αποβλήτων συσκευασίας και να μεριμνούν ώστε τα
απόβλητα αυτά να οδηγούνται σε επαναχρησιμοποίηση ή σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις αξιοποίησης κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε
κείμενες σχετικές διατάξεις.

γ) Οι διακινητές: να συλλέγουν τα απόβλητα συσκευασίας ή τις
χρησιμοποιημένες συσκευασίες και να μη διακινούν προϊόντα χωρίς σήμανση
ή αναγνώριση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 (εδάφια α, β'
και γ ) του άρθρου αυτού απαλλάσσονται οι διαχειριστές των συσκευασιών
που συμμετέχουν σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης,
σύμφωνα με το άρθρο 7 (παρ. Β εδάφιο β') του παρόντος νόμου, με τον όρο
ότι τηρούνται αμοιβαία οι συμβατικές δεσμεύσεις μεταξύ διαχειριστών ή
διαχειριστών και Ο.Τ.Α..


Αρθρο:

13

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Συστήματα πληροφορικής

Λήμματα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μεριμνά για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για τις
συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών.

2. Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν πληροφορίες κυρίως ως προς την έκταση,
τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής των συσκευασιών και
αποβλήτων συσκευασίας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον
επικίνδυνο χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους) στον εθνικό χώρο.

3. Για την εναρμόνιση των χαρακτηριστικών και της παρουσίασης των
διαθέσιμων δεδομένων ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. παρέχει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων τα διαθέσιμα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. 3) της
οδηγίας 94/62/ΕΚ.

4. Οι διαχειριστές συσκευασιών υποχρεούνται να παρέχουν στον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα που αφορούν τον τομέα της
δραστηριότητάς τους.
Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παροχή λεπτομερών
δεδομένων, έχει δικαίωμα: α) ελέγχου της αξιοπιστίας των παρεχόμενων
δεδομένων και β) συλλογής και επεξεργασίας περαιτέρω πληροφοριών, με
την επιφύλαξη του βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

5. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. αποστέλλει τα δεδομένα που του παρέχονται κατ'
εφαρμογή του άρθρου αυτού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων μαζί με τις εθνικές εκθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 14 προκειμένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

6. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. δημοσιεύει κάθε δύο (2) χρόνια κατάλογο με τα
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και με τους
νόμιμους κατόχους των πιστοποιητικών εναλλακτικής διαχείρισης.


Αρθρο:

14

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Υποβολή εκθέσεων

Λήμματα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Κείμενο Αρθρου

Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. υποβάλλει μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Οι
εκθέσεις αυτές καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 "Για την τυποποίηση
και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων κ.λπ.".


Αρθρο:

15

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων

Λήμματα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα εναλλακτικής
διαχείρισης για τα άλλα προϊόντα, που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες
γραμμές και μέτρα πρόληψης των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων. Τα
προγράμματα αυτά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και αξιοποίησης όλων των
σχετικών πρωτοβουλιών και εισηγήσεων των οικονομικών παραγόντων προς
τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και αποβλέπουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για
την εναλλακτική διαχείριση των άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις γενικές
αρχές του άρθρου 4.

2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων για κάθε προϊόν είναι ανάλογο αυτών
για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών όπως προσδιορίζεται με
το άρθρο 5, εκτός εάν για ορισμένα προϊόντα ισχύουν ειδικότερες
προβλέψεις από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως μπαταρίες,
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια.

3. Για την κατάρτιση προγραμμάτων για τα δημοτικά απόβλητα των άλλων
προϊόντων οι Ο.Τ.Α. μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του νόμου
υποβάλλουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. τις προτάσεις τους, μετά από συνεργασία
με τους διαχειριστές των προϊόντων και άλλους αρμόδιους φορείς,
αναφορικά με το σχεδιασμό της διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων
αυτών, καθώς και μελέτη σχετικά με τις μεθόδους οργάνωσης της
εναλλακτικής διαχείρισής τους.

4. Κάθε πρόγραμμα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

5. Αν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν ήδη καταρτισθεί
προγράμματα για ορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο (π.χ.
μπαταρίες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια κ.λπ.), τα προγράμματα αυτά
εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού από την έναρξη ισχύος του σε
συνδυασμό με τις υφιστάμενες ειδικότερες ρυθμίσεις της νομοθεσίας που
τα διέπει με φορέα υλοποίησής τους τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..


Αρθρο:

16

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των άλλων προϊόντων

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,ΟΡΟΙ , ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. Προκειμένου τα άλλα προϊόντα να διακινηθούν στην αγορά εφαρμόζονται
ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση
και την επαναχρησιμοποιήσιμη και αξιοποιήσιμη φύση των άλλων προϊόντων.
Αν δεν έχουν θεσπισθεί ευρωπαϊκά πρότυπα, οι διαχειριστές των άλλων
προϊόντων μπορούν να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μέσα στο πρώτο
εξάμηνο από την παρέλευση ενός χρόνου από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού προτάσεις για την κατάρτιση εθνικών προτύπων με βάση τα κριτήρια
και τις μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 2.1. του άρθρου 6. Οι
προτάσεις αυτές μπορούν να αναφέρονται και στη σύναψη συμφωνιών.

2. Τα εθνικά πρότυπα διαχείρισης των άλλων προϊόντων εγκρίνονται με
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
'Εργων και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..


Αρθρο:

17

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Οροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων

Λήμματα:

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,ΟΡΟΙ ,ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κείμενο Αρθρου

1. 'Οσοι προβαίνουν σε διαχείριση άλλων προϊόντων (διαχειριστές),
υποχρεώνονται να οργανώνουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των
άλλων προϊόντων που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

2. Οι διαχειριστές των άλλων προϊόντων προωθούν, κατ' εφαρμογή των
προγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 15, την πλέον ενδεδειγμένη
μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης με την οργάνωση συστημάτων συλλογής,
μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, αξιοποίησης των αποβλήτων των άλλων
προϊόντων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της υπ' αριθ.
69728/824/1996 Κ.Υ.Α., καθώς και συστημάτων επαναχρησιμοποίησής τους.

3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί οργανώνουν τη
συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη
δραστηριότητά τους.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, μετά από
εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική
διαχείριση των άλλων προϊόντων και για την έκδοση του πιστοποιητικού
εναλλακτικής διαχείρισης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.,
καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι για την εναλλακτική διαχείριση των
προϊόντων, καθώς και τα μέτρα για την επίτευξή τους, όπως η προώθηση
εγγυοδοτικού συστήματος κ.ά..

6. Οι υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας που περιγράφονται στο
άρθρο12 εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.,
για τους διαχειριστές των άλλων προϊόντων.


Αρθρο:

18

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Συστήματα πληροφορικής

Λήμματα:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις του άρθρου 13 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 6) εφαρμόζονται
αναλογικά και για τα άλλα προϊόντα και τα απόβλητά τους.


Αρθρο:

19

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού

Λήμματα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οργανώνει εθνικό σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και ιδιαίτερα τους καταναλωτές,
καθώς και για κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που
αναφέρεται κυρίως:
- στα προγράμματα διαχείρισης των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων,
- στα συστήματα επιστροφής, συλλογής και αξιοποίησης,
- στο ρόλο των χρηστών - καταναλωτών ως παραγόντων συμβολής στην
αποτελεσματικότητα της εναλλακτικής διαχείρισης με την ουσιαστική
συμμετοχή τους στα συστήματα επιστροφής, συλλογής / διαλογής στην πηγή
των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων
προϊόντων,
- στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην
αγορά,
- στα αναγκαία στοιχεία για τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων και αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων.


Αρθρο:

20

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Κυρώσεις

Λήμματα:

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Κείμενο Αρθρου

Α. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.α. Κάθε διαχειριστής συσκευασίας και άλλου προϊόντος ο οποίος ασκεί
δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12
και 17, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση
αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή
από 100.000 δρχ. μέχρι 1.000.000 δρχ. ή και με τις δύο αυτές ποινές.

β. Αν οι πράξεις αυτές τελέσθηκαν από αμέλεια, οι δράστες τιμωρούνται
με φυλάκιση μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή 150.000 μέχρι
300.000 δρχ..

2. Αν η ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη
δραστηριότητα νομικού προσώπου, το δικαστήριο κηρύσσει "αστικώς
υπεύθυνο εις ολόκληρον" για την καταβολή της χρηματικής ποινής και το
νομικό πρόσωπο.

3. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες
σύμβουλοι ανωνύμων εταιριών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης, ο πρόεδρος του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου
συνεταιρισμών, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη
διαχείριση κοινοπραξιών και άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α., έχουν ιδιαίτερη
νομική υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
νόμου.
Για κάθε πράξη ή παράλειψη του νομικού προσώπου που εμπίπτει στην
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται ως αυτουργοί
ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου και την
αστική ευθύνη του νομικού προσώπου, εφόσον από πρόθεση ή αμέλεια δεν
τήρησαν την ιδιαίτερη νομική τους υποχρέωση να μεριμνούν για την
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

4. 'Οποιος παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχων από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 (παρ. 3 εδάφιο ι'), καθώς και όποιος
αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ενώ είναι υπόχρεος για την
παροχή τους ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία τιμωρείται σύμφωνα
με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

5. Στις περιπτώσεις των παραβάσεων του παρόντος άρθρου παρίσταται χωρίς
έγγραφη προδικασία στο ακροατήριο ως πολιτικώς ενάγων το Δημόσιο, οι
Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση εφόσον το
Δημόσιο ή οι Ο.Τ.Α. δεν είναι παραβάτες ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί
περιουσιακή ζημία, με αίτημα την αποκατάσταση των πραγμάτων στο μέτρο
που είναι δυνατή.

Β. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου
αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού,
υποχρεούται σε αποζημίωση εκτός αν αποδείξει ότι η ζημία οφείλεται σε
ανώτερη βία ή ότι προήλθε από ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παραβαίνει τις διατάξεις του
νόμου αυτού και ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 8, 9,11,12, 16 και17 και
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή τους,
επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του ως
διοικητικές κυρώσεις:

α) από τον οικείο Νομάρχη μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου:
- Πρόστιμο για κάθε παράβαση από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι ένα
εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές,
- προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας
για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ημέρες.

β) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, ο
οποίος από κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο Υπουργό μπορούν να επιβάλλουν
με κοινή απόφαση, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου:
- Πρόστιμο για κάθε παράβαση από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι
πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές,
- προσωρινή διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ημερών,
- οριστική διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Με την απόφαση επιβολής της διακοπής λειτουργίας μπορεί να προβλέπεται
και πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης.

2. Κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη
κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη
συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες
παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας.

3. Πριν από την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων μπορεί να
χορηγηθεί εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση ή να παραταθεί μία μόνο φορά
η προθεσμία, αν κριθεί ότι εκείνη που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν
επαρκής.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Οικονομικών, ύστερα
από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., μπορεί να αυξάνονται τα ανώτατα όρια
των παραπάνω προστίμων.

5. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου
αρχίζει με την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου που διαπιστώνει
τη παράβαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με έγγραφη κλήτευση στον
παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του μέσα σε πέντε ημέρες από την
κοινοποίηση της κλήτευσης.

6. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού, για προσωρινή
ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, γίνεται από την
αρμόδια αστυνομική αρχή.

7. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εισπράττονται από τις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα "περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων" και αποδίδονται στον
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Δ. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό επιβάλλονται ανεξάρτητα
από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως στις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του
εμπορικού και βιομηχανικού απορρήτου κ.λπ.,


Αρθρο:

21

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Κίνητρα

Λήμματα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ,ΚΙΝΗΤΡΑ

Κείμενο Αρθρου

Στους διαχειριστές που προβαίνουν σε εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τους στόχους, τις απαιτήσεις και τις
γενικές αρχές του παρόντος νόμου, παρέχονται κίνητρα σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών
επενδύσεων.


Αρθρο:

23

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Μεταβατικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Οι διαχειριστές των συσκευασιών και οι διαχειριστές άλλων προϊόντων
υποχρεούνται μέσα σε οκτώ μήνες ή δεκαοκτώ μήνες αντίστοιχα από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να υποβάλουν για έγκριση συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα
με τα άρθρα 7 και 17 και μέσα σε πέντε μήνες από τη λειτουργία κάθε
συστήματος να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. για τη
χορήγηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 πιστοποιητικού εναλλακτικής
διαχείρισης.2. Οσες επιχειρήσεις προβαίνουν ήδη σε εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων υποχρεούνται μέσα σε
τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να το γνωστοποιήσουν
στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη
έγκριση και το πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και
3 αναφέρονται και στους Ο.Τ.Α. όταν προβαίνουν σε εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

4. Εφόσον δεν έχουν καταρτισθεί τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης
που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 15, η οργάνωση των συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και η χορήγηση των προβλεπόμενων στις
προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 εγκρίσεων γίνονται στο πλαίσιο
υλοποίησης των στόχων του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 4) και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του
νόμου αυτού.

5. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή των συσκευασιών ισχύουν για τις
συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο προϊόν πριν από
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.


Αρθρο:

24

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου:

Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)

Λήμματα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.I.Δ.) με την επωνυμία
"Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων
Προϊόντων" και το διακριτικό τίτλο "Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.". Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και δεν έχει κερδοσκοπικό
χαρακτήρα.
Για τις σχέσεις του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. με το εξωτερικό χρησιμοποιείται η
επωνυμία στην αγγλική γλώσσα "...... National Organisation lor the
Alternative Management of Packaging and Other Waste......." και ο
διακριτικός τίτλος "NOAMPOW".

2. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. εδρεύει στην Αθήνα, έχει πλήρη διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

3. Σκοπός του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι κατά κύριο λόγο ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και των άλλων προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές
του παρόντος νόμου.
Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων:
- Τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων
προϊόντων κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,
- τα εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών κατ' εφαρμογή του
άρθρου 6,
- επί μέρους πρόγραμμα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών στόχων
εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προβλέπονται στο άρθρο 10,
- παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 ποσοτικούς στόχους
σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. Α4 αυτού,
- την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία ανανεώσεων,
τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 7,
- την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται
στα άρθρα 7 (παρ. Β1 ιι) και 9 (παρ. 3β),
- σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 11,
- τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική
διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 παρ. 4),
- ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο
17 παρ. 5),
- την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την
επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή
επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. Β4).
- Την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. Γ (εδάφιο 1β) του άρθρου
20 και στον οικείο Νομάρχη σύμφωνα με την παρ. Γ (εδάφιο 1α) του άρθρου
20,
- τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου,
- προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου
να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς.

β) Χορηγεί:
- Εγκρίσεις των συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης κατ' εφαρμογή των άρθρων 7 και 17,
- πιστοποιητικά εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων κατ' εφαρμογή του άρθρου 9.

γ) Απευθύνει προς τους διαχειριστές, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν
αιτήματος των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και
υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης
συστημάτων/άλλων προϊόντων.

δ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων σχετικά με την
εφαρμογή του νόμου.

ε) Δημιουργεί βάσεις δεδομένων (σύστημα πληροφορικής) για συσκευασίες
και άλλα προϊόντα και απόβλητά τους, και δημοσιεύει κατάλογο με τα
εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και με τους νόμιμους
κατόχους σχετικών πιστοποιητικών (άρθρα 12 και 17).

στ) Δημιουργεί σύστημα πληροφόρησης του κοινού κατ' εφαρμογή του άρθρου
18.

ζ) Καταρτίζει και υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.

η) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που
εξυπηρετούντο σκοπό του.

θ) Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αναφέρονται:
- στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
(άρθρα 5 και 14),
- στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
- στη νόμιμη χρήση της σήμανσης, καθώς και
- γενικά στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
διατάξεις του νόμου.
Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.
Είναι δυνατόν να ανατίθεται η διενέργεια μέρους ή του συνόλου των
ελέγχων σε επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις που θα συνεισφέρουν
ουσιαστικά στο έργο αυτό. Στην περίπτωση αυτή ανάθεσης των ελέγχων σε
τρίτους η δαπάνη βαρύνει τους διαχειριστές των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων.

ι) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή και
αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση.

ια) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά η κοινοτικά προγράμματα
που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων για την υλοποίηση των στόχων του νόμου, με παράλληλη
ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ο.Κ.

ιβ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν
απαιτείται.

ιγ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης συσκευασιών /άλλων προϊόντων για την επίτευξη των στόχων
του παρόντος νόμου.
Ιδ) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και
με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και ενδεχομένως
κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.
Ιε) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ιστ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων με ειδική εξουσιοδότηση
για την επίτευξη του σκοπού του.
Ιζ) Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού.

4. 'Οργανα διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) και ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.). Τα όργανα αυτά:
- Εισηγούνται την πολιτική της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών
και των άλλων προϊόντων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων 'Εργων, καθώς και
- μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του νόμου αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. αποτελείται από μη
αμειβόμενα μέλη και συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α., εκπροσώπους
συλλογικών φορέων, οικολογικών οργανώσεων και οργανώσεων των
καταναλωτών.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων,
καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.,
ο αριθμός και οι ιδιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών των
οργάνων αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:
- στη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.,
- στην οργανωτική διάρθρωση κατά τομέα δράσης του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και
στην κατάσταση του προσωπικού,
- στην οικονομική διαχείριση, στις προμήθειες και σε θέματα διοικητικής
μέριμνας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι αποδοχές του Γενικού
Διευθυντή του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Ο οργανισμός του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ..Α.Π. εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.
Με τον οργανισμό αυτό ρυθμίζονται:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

β) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού και η κατανομή του σε
ειδικότητες, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
για την κάλυψη των θέσεων αυτών.
Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. είναι δυνατόν να
καλύπτονται και με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και από άλλα Υπουργεία ή
Ν.Π.Δ.Δ. μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Εργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Η
διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων.

8. Πόροι του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. προέρχονται από:

α) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων.

β) Κοινοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων
μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..

γ) Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης και σχετικών πιστοποιητικών (άρθρα 7 και 9 του παρόντος).

δ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από
επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή
κληρονομιές.

ε) Επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).

ζ) Τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 20 του παρόντος).η)
Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους
δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή
ιδιώτες κ.λπ..

θ) Μέρος των εσόδων του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') που
αποδίδονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
το οποίο καλύπτει το 1/3 του λειτουργικού προϋπολογισμού και
καθορίζεται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση
καθορίζεται επίσης και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.

ι) Οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από τις εν γένει
δραστηριότητες του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..
Οι υπό στοιχεία α' και θ' πόροι παύουν να υφίστανται μετά την πάροδο
διετίας από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..
Οι πόροι του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του
και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή
δραστηριοτήτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή Ο.Τ.Α. για την επίτευξη
των στόχων του νόμου.

9. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που
καταρτίζεται από τον " Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων.

10. Ο Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα
προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως
εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

11.1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. οι αρμοδιότητες
που ανατίθενται σε αυτόν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από την Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Εργων. Για τον σκοπό αυτόν συστήνεται στη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών/ άλλων
προϊόντων υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Στο
Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος νόμου.

11.2. Για τη στελέχωση του Γραφείου αυτού συνιστώνται δύο (2) θέσεις
γραμματείας του κλάδου (ΔΕ) Διοικητικού και τρεις (3) θέσεις ειδικού
επιστημονικού -τεχνικού προσωπικού κατά το άρθρο 25 (παρ. 2) του
ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α') στα θέματα που πραγματεύεται ο παρών νόμος. Για
την υποστήριξη του έργου του ως άνω Γραφείου συστήνεται Επιτροπή
Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.), η οποία
συγκροτείται από δεκαεπτά (17) μη αμειβόμενους εκπροσώπους των
Υπουργείων Ανάπτυξης (1), Οικονομικών (1), Εθνικής Οικονομίας (1),
Γεωργίας (1), Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (1),
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1), Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (1),
Ε.Ν.Α.Ε. (1), δύο (2) εκπροσώπους των διαχειριστών των
συσκευασιών/άλλων προϊόντων κατά περίπτωση, τέσσερις (4) εκπροσώπους
παραγωγών πρώτων υλών, έναν (1) εκπρόσωπο των διακινητών, έναν (1)
εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων και έναν (1) εκπρόσωπο συνδέσμων
των καταναλωτών. Τα μέλη της ως άνω επιτροπής προτείνονται από τους
φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Με την ίδια διαδικασία
αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής.

11.3. Η θητεία των μελών της επιτροπής διαρκεί μέχρι την έναρξη
λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου
αυτού. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Η επιτροπή συγκαλείται
σε τακτά διαστήματα κάθε μήνα με μέριμνα του Γραφείου της Εναλλακτικής
Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ή εκτάκτως εφόσον το
ζητήσει ο πρόεδρος ή το 1/3 των μελών της. Με την ίδια ως άνω απόφαση
καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των μελών, ο τρόπος και η διαδικασία
λήψης αποφάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του
έργου της επιτροπής.

11.4. Η επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
'Εργων:
- Προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,
- εθνικά πρότυπα για τη διαχείριση των συσκευασιών (άρθρο 6 παρ.1),
- παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 ποσοτικούς στόχους
σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού,
- τη σήμανση των συσκευασιών,
- τη χορήγηση ή μη των εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
κατ' εφαρμογή των άρθρων 7, 8 κα 17,
- τη χορήγηση ή μη των Πιστοποιητικών Εναλλακτικής Διαχείρισης (άρθρο
9),
- την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20,
- τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του
νόμου.

β) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Εργων ή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων
σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.

γ) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων ή τρίτων ή
αυτεπαγγέλτως καλεί τους παραβάτες να παύσουν την παράβαση.

δ) Επιβλέπει τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις συσκευασίες/άλλα
προϊόντα και δημοσιεύει κατάλογο με τα εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης και με τους κατόχους των Π.Ε.Δ..

ε) Συνεργάζεται με ομοειδή όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών.

12. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. το Γραφείο
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων εξακολουθεί
υφιστάμενο με τη στελέχωση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο
11 με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.. Η προβλεπόμενη στην ίδια ως άνω παράγραφο Επιτροπή
Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.) καταργείται.


Αρθρο:

25

Ημ/νία:

06.08.2001

Ημ/νία Ισχύος:

06.08.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ-ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Λήμματα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κείμενο Αρθρου

Πριν από την έκδοση των αναφερόμενων στις παραγράφους 5 και 7 του
άρθρου 24 προεδρικών διαταγμάτων, υποβάλλεται υποχρεωτικά από την
Ε.Π.Ε.Δ., μετά πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της
λειτουργίας της, στους αναφερόμενους στις παραπάνω παραγράφους
Υπουργούς, ειδική μελέτη ως προς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π..